National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

About us

    Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ в гр. Ловеч е иновативно училище и предлага уникален продукт на образователния пазар. Като средищно земеделско училище за Северна България професиите, в които обучаваме нашите ученици, са родени от връзката на българина със земята и са свързани със сигурността на храните. Надграждайки добрите традиции на професионалното образование, днес ние продължаваме да се развиваме в условията на модерния свят.

      Учениците ни са в професионално направление „Ветеринарна медицина”, професия „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант“ и направление „Хранителни технологии”, професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”.

     За следващата учебна година предлагаме нова специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“, която е в СТЕМ направление, и е от Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

    Практическите занимания на учениците се осъществяват в 12 специализирани кабинета и лаборатории и в Учебно-опитната база, която включва земя и ферма за животни.

      След европейския проект "Ремонт, преустройство и обзавеждане на ПГВМ "Проф. д-р Д. Димов" град Ловеч" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020., гимназията придоби облик на съвременен училищен кампос. С проекта се преустрои  част от 3-я етаж в ученическо общежитие, което се обзаведе. Възстанови се и се оборудва ученическият стол, което също е част от нашата силна социална политика. Ремонтира се физкултурният салон, с което не закъсняха и постиженията на учениците ни от клуб „Волейбол“, призови места по тенис на маса и развитие на масовия спорт. Ремонтираха се всички класни стаи, а учебният професионален корпус се подготви за изпълнение на високите ни цели в качеството на професионалната подготовка. Изпълниха се мерки по енергийна ефективност с топлоизолация, подмяна на отоплителната система и подмяна на вътрешни врати и прозорци. Изградяха се съоръжения, свързани с достъпната архитектурна среда.