National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Success support and interest activities

 

-Клуб "Кинология"- с ръководител д-р Николай Николов 

-Клуб "Арт ателие"- с ръководител Христина Христова

-Клуб "Волейбол" - с ръководител  Мартин Каталиев 

-Клуб "Онлайн маркетинг" - с ръководител Невена Рогашка 

-клуб "Хранителни технологии"- с ръководител инж.Сийка Динкова

 

 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г

"Български език и литература" с ръководител М. Величкова

"Математика" с ръководител Св. Цочева

"Биология и ЗО" с ръководитер Ив. Маринова

"Чужд език - Английски език" с ръководител Г. Монева

и "Народни танци" с ръководител Стефан Иванов

 "Химия и ООС" - с ръководител Камелия Калчева