National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Technological and microbiological control in the food industry

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително -вкусовата промишленост

 

Тази специалност е в STEM сектора и е една от най -атрактивните професии за младите, тъй като им дава знания и възможности за реализация във всички химически и хранително -вкусови индустрии.

Основните дейности на лаборанта включват:

  • контрол за спазване на основните правила за безопасна работа в лабораторията
  • различни видове лабораторни анализи съобразно спецификата на производствената дейност
  • Контрол на анализите, извършвани в лабораторията;
  • Организиране дейностите при извършване на анализи и контрол в химични, биотехнологични, хранителновкусови и металургични производства
  • Използване различни методи и процедури за оценка качеството на суровини, на междинни и крайни продукти
  • контрол за ефективно използване на лабораторното оборудване и спазване на нормативната уредба за безопасна работа в лабораторията