National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Success support and interest activities

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .