National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Technician technologist in food and beverage quality

Безопасност и контрол на качеството на храни и напитки

Тази професия е създадена, за да отговори на нуждите от контрол на качеството на храните.

Основните дейности на техник-технологът по качеството на храни и напитки включват:

  • контрол и оценка на качеството на суровините, съставките, добавките и другите продукти, които се използват за производство на храни.
  • Контрол върху техническото състояние на машини, апарати и съоръжения.
  • наблюдение върху използването на почистващи и дезинфекционни препарати.
  • контрол при производството, преработката, съхранението и дистрибуцията на храни и напитки
  • проби за лабораторен анализ

Обучението на тези специалисти включва голямо разнообразие от предметни области - общи предмети, специализирани предмети и професионални предмети - които предоставят знания, умения и компетентности, необходими за успешното упражняване на професията