National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Facilities

В училището има кабинета по информатика и информационни технологии + интернет връзка.

 

ПГВМ разполага с много добре оборудвани кабинети с необходимата апаратура оптични уреди, химикали и реактиви по следните дисциплини:

 • Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване;
 • Микробиология;
 • Вътрешни незаразни болести;
 • Паразитология;
 • Биология и здравно образование;
 • Инфекциозни болести;
 • Патоанатомия;
 • Анатомия и физиология;
 • Хирургия;
 • Фармакология;
 • Ветеринарно-санитарна експертиза на продукти от животински произход;
 • Хигиена на храните;
 • Пчеларство.

Учебната сграда е газифицирана. Желаещите могат да бъдат настанени в общежитие с отопление на газ.

 

Учебно - опитно стопанство е на площ от 150 декара, има застроени клиника и аптека. Там учениците получават практически знания, умения и навици в непосредствен контакт с животните. Осигурено е училищен транспорт за извозване на учениците за учебно - производствена практика.

 

Гимназията притежава голям физкултурен салон.

 

Стипендии за отличен успех, социални, стипендии от фирми с възможност за реализация след завършено средно образование.

 

Възможност за безплатни учебници и комплект тетрадки и химикалки за началото на учебната година.

 

Богата училищна библиотека.

 

Безплатна специализирана литература по ветеринарна медицина.

 

Поемане на транспортни разходи.